top of page
  • telsiucaritas

„Ca­ri­tas“: vi­so­ke­rio­pa pa­gal­ba uk­rai­nie­čiams

Šiuo sun­kiu me­tu ne­li­ko abe­jin­gų nuo ka­ro bė­gan­čių uk­rai­nie­čių li­ki­mui. Pen­kios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vo­je – Lie­tu­vos Rau­do­na­sis Kry­žius, „Mais­to ban­kas“, Lie­tu­vos „Ca­ri­tas“, mal­tie­čiai ir „Gel­bė­kit vai­kus“ – vie­ni­ja­si su ini­cia­ty­va „Stip­rūs kar­tu“ teikdamos pa­gal­bą uk­rai­nie­čiams, pa­si­trau­ku­siems į mū­sų ša­lį nuo ka­ro bai­su­mų gim­ti­nė­je.

Prie pa­gal­bos Uk­rai­nos žmo­nėms pri­si­de­da ir 15 sa­vi­val­dy­bių, esan­čių Tel­šių vys­ku­pi­jos te­ri­to­ri­jo­je.

Va­sa­rio mė­ne­sį pa­de­dant „Ca­ri­to“ sa­va­no­riams vys­ku­pi­jos baž­ny­čio­se bu­vo su­rink­ta 65 203 Eur suteikti pagalbai Uk­rai­nai.

Tel­šių vys­ku­pi­jos „Ca­ri­to“ di­rek­to­rė Jū­ra­tė Da­mans­kie­nė in­for­ma­vo, jog vi­so­se 15 sa­vi­val­dy­bių „Ca­ri­to“ sa­va­no­riai tal­ki­na prii­mant pa­bė­gė­lius iš Uk­rai­nos. „Ca­ri­tas“ koor­di­nuo­ja ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pa­gal­bą uk­rai­nie­čiams, da­li­ja hu­ma­ni­ta­ri­nius pa­ke­tus, pa­de­da įsi­gy­ti rei­ka­lin­gų rū­bų, sten­gia­si at­liep­ti pa­bė­gė­lių po­rei­kius ir su­teik­ti rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją.

Tel­šių de­ka­na­to ir Tel­šių Ma­žo­sios baž­ny­tė­lės „Ca­ri­to“ rei­ka­lų koor­di­na­to­rė-sa­va­no­rė Edi­ta Bar­sie­nė nuo­lat bend­ra­dar­biau­ja su ki­to­mis Tel­šių ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis (NVO), ku­rios tei­kia pa­ra­mą ir pa­gal­bą Tel­šiuo­se ap­si­gy­ve­nu­siems uk­rai­nie­čiams.

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je „Ca­ri­tas“ yra pa­grin­di­nė NVO, tad jai ten­ka daug ir nuo­lat pri­si­lies­ti prie vi­so­ke­rio­pos pa­gal­bos.

Anot E. Bar­sie­nės, per pa­rą su­lau­kia­ma daug uk­rai­nie­čių skam­bu­čių. Kai ku­rie bū­na ap­si­gy­ve­nę ne tik Tel­šiuo­se, to­dėl ten­ka juos nu­kreip­ti į rei­kia­mą sa­vi­val­dy­bę, pa­dė­ti iš­siaiš­kin­ti kai ku­riuos pa­ra­mos da­ly­kus.

„La­bai no­ri­si, kad at­vy­ku­siems žmo­nėms bū­tų kuo dau­giau aiš­ku­mo ir pa­gal­bos. „Ca­ri­tas“ ruo­šia – per­ka vi­sas rei­kia­mas pre­kes, su­komp­lek­tuo­ja vy­riš­kus ir mo­te­riš­kus hu­ma­ni­ta­ri­nius hi­gie­nos reik­me­nų pa­ke­tus, juos gau­na kiek­vie­nas į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę ap­si­gy­ven­ti at­vy­kęs uk­rai­nie­tis. Taip pat „Lidl“ kor­te­les su 50 Eur če­kiu pra­mo­ni­nėms pre­kėms įsi­gy­ti bei te­le­fo­no SIM kor­te­les. La­bai pa­de­da or­ga­ni­za­ci­ja „Ak­va­li­na“ – ji rū­pi­na­si vai­kų po­rei­kiais ir užim­tu­mu. Sa­va­no­riai ap­lan­ko vi­sas šei­mas, iš­klau­so žmo­nių gy­ve­ni­mų is­to­ri­jas. Mais­to pa­ke­tais rū­pi­na­si Sa­vi­val­dy­bės koor­di­na­to­rė, ji bend­ra­dar­biau­ja su „Mais­to ban­ku“. Tas jaus­mas toks jaut­riai stip­rus, kai gir­di žmo­gų pa­sa­ko­jant apie sa­vo gy­ve­ni­mo gra­žiau­sius da­ly­kus ir kai tuoj pat jis pe­rei­na prie skau­džiau­sių da­ly­kų, bet kai pa­si­jau­čia iš­girs­tas, tie­siog aky­se „at­šy­la“… At­vy­kę žmo­nės gy­ve­no orų, pra­smin­gą gy­ve­ni­mą ir taip pat šian­dien oriai sten­gia­si priim­ti pa­gal­bą ir in­teg­ruo­tis į Tel­šių gy­ve­ni­mą“, – kal­bė­jo E. Bar­sie­nė.

Sie­kiant, kad kuo dau­giau Tel­šiuo­se at­si­ras­tų žmo­nių, no­rin­čių ir ga­lin­čių pa­gal sa­vo pa­jė­gu­mus, ži­nias, iš­si­la­vi­ni­mą, po­mė­gius ir ki­tas ga­li­my­bes pri­si­lies­ti prie pa­gal­bos uk­rai­nie­čiams, feis­bu­ke yra su­kur­ta gru­pė „Hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos sa­va­no­rių ko­man­da Tel­šiuo­se“. Nuo 31 na­rio pra­džio­je gru­pė išau­go iki be­veik 300.

„Nuo­šir­džiai ačiū, kad ma­no gim­to­jo mies­to žmo­nės to­kie nuo­šir­dūs, su­pra­tin­gi ir jaut­rūs“, – dė­ko­jo E. Bar­sie­nė.

Tel­šių vys­ku­pi­jos „Ca­ri­to“ di­rek­to­rė ra­gi­na vi­sus su krikš­čio­niš­ka mei­le ar­ti­mui ir vi­sa šir­di­mi pri­si­dė­ti prie pa­gal­bos tei­ki­mo šiuo me­tu pa­vo­jin­go­je ka­ro zo­no­je at­si­dū­ru­siems uk­rai­nie­čiams.

Lie­tu­vos „Ca­ri­tas“, Lie­tu­vos Rau­do­na­sis Kry­žius, mal­tie­čiai, „Mais­to ban­kas“ ir „Gel­bė­ki­te vai­kus“ ren­ka lė­šas nuo ka­ro Uk­rai­no­je bė­gan­tiems žmo­nėms. Jū­sų au­kos bus ski­ria­mos hu­ma­ni­ta­ri­nei pa­gal­bai, pir­mai psi­cho­so­cia­li­nei pa­gal­bai ir pir­ma­jai pa­gal­bai teik­ti. Čia: au­kok.lt ar­ba trum­puo­ju nu­me­riu 1485 au­ka – 5 Eur.

Jei­gu no­ri­te pa­dė­ti į Lie­tu­vą at­vyks­tan­tiems ka­ro pa­bė­gė­liams – tu­ri­te lais­vą na­mą, bu­tą ar kam­ba­rį, pil­dy­ki­te an­ke­tą ir su­tei­ki­te lai­ki­nus na­mus nuo ka­ro siau­bo bė­gan­tiems uk­rai­nie­čiams. Čia: stip­rus­kar­tu.lt.

Jei­gu no­ri­te pri­si­dė­ti prie „Ca­ri­to“ sa­va­no­rių ko­man­dos – teik­ti tie­sio­gi­nę ir ne­tie­sio­gi­nę pa­gal­bą uk­rai­nie­čiams: re­gist­ruo­jant žmo­nes, rū­šiuo­jant ir da­li­jant hu­ma­ni­ta­ri­nius pa­ke­tus, or­ga­ni­zuo­jant užim­tu­mo veik­las. Čia: RE­GIST­RA­CI­JA.

Jei­gu no­ri­te skir­ti lė­šų Uk­rai­no­je nuo ka­ro nu­ken­tė­ju­siems žmo­nėms, ga­li­te au­ko­ti į spe­cia­lią Lie­tu­vos „Ca­ri­to“ są­skai­tą – vi­sos gau­tos lė­šos bus skir­tos Uk­rai­nos „Ca­ri­tui“. Čia: Lie­tu­vos „Ca­ri­tas“, jur. asm. ko­das 192066334, LT027300010137182270, AB ban­kas „Swed­bank“.

Šaltinis: Telšių žinios


5 views0 comments

Comments


bottom of page