top of page

Įgyvendinti projektai

download.png

Socialinė ir psichologinė pagalba šeimoms (asmenims), išgyvenantiems krizę  ir  šeimoms (asmenims), auginančioms įvairių sutrikimų turinčius vaikus

Projekto įgyvendinimo laikotarpis   2022-01-01      2022-12-31

Projekto tikslas : Savarankiškos ir konstruktyvios šeimos ugdymas

Tikslinės grupės:

1. Šeimoms (asmenys), auginantys įvairių elgesio, raidos, emocijų sutrikimų turinčius vaikus.

2.Asmenys (šeimos) , patiriantys traumuojančių išgyvenimų ir išgyvenantys krizę.

 

Projekto uždaviniai:

1. Organizuoti individualias socialinio darbuotojo bei psichologo konsultacijas šeimoms(asmenims) auginančioms emocijų, elgesio, raidos sutrikimų ir negalią turinčius vaikus- tėvams ir vaikams, padėti rasti problemų sprendimų būdus.

2. Organizuoti individualias socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijas šeimoms (asmenims), išgyvenantiems krizę ir patiriantiems tarumuojančių emocinių išgyvenimų , padėti įveikti krizes.

3. Per sveikatos psichologo vedamus užsiėmimus vaikams ir tėvams suteikti žinių, akcentuojačių šeimos humaniškų santykių svarbą, kaip darnios šeimos pagrindą.

4. Individualių psichologo ir socialinio darbuotojo vedamų užsiėmimų metu padėti asmenims( šeimoms )atpažinti savo, kaip asmens gerąsias sąvybes ir mokytis jas puoselėti, stiprinti savivertės jausmą ir formuoti dorovinių vertybių pagrindą.

5. Mokyti priklausomybes patiriančius asmenis atpažinti ir sugebėti valdyti priklausomybės ligos simptomus. 6. Stiprinti motyvaciją blaiviam gyvenimui per grupinius užsiėmimus bei savanorystę. 7. Grupiniuose susitikimuose skatinti ir mokyti dalintis išgyvenimais,liudijimais, pozityvia patirtimi.

Projekto veiklos:

1.Psichologo ar socialinio darbuotojo konsultacijos asmenims, patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų (netektis, skyrybos ir kt.), taip pat jų šeimoms skirtospadėti  įveikti krizes, spręsti iškilusias problemas, kovoti su priklausomybėmis ir atsikratyti traumuojančių emocinių išgyvenimų, geriau pažinti save ir valdyti emocijas, pagerinti socialinius įgūdžius ir formuoti dorovines vertybes.

2.Grupiniai užsiėmimai su soc.darbuotoja arba psichologe savitarpio pagalbos grupėse skirti pagalbai krizes patiriantiems ir traumuojančių išgyvenimų turintiems asmenims lavinti socialinius ir bendravimo įgūdžius, įveikti vienišumą, atgauti savivertę.

Grupinis užsiėmimas su psichologe tėvams, auginantiems įvairių sutrikimų turinčius vaikus,  skirtas pagerinti vaikų auklėjimo, tėvystės ir bendravimo įgūdžius. Grupinis užsiėmimas vaikams su psichologe skirtas geriau pažinti save ir valdyti emocijas.

3.Dalyvavimas  stovykloje skirtas pagerinti vaikų iš socialiai pažeidžiamų šeimų tarpusavio bendravimo, socialinius bei savarankiškumo įgūdžius, jų savivertę, padėti formuotis dorovinėms vertybėms.

4. Konsultacijos šeimoms (asmenims), auginančioms (-tiems) įvairių elgesio, emocijų, raidos sutrikimų, taip pat negalią turinčius vaikus   skirtos  pagerinti socialinius ir bendravimo įgūdžius, tėvystės,vaikų auklėjimo, socialinius bei savarankiškumo, įgūdžius, pagerinti  jų savivertę, atsakomybę, integraciją į visuomenę.

Projekto rezultatai:

Projekto metu suteiktos 135 konsultacijos psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos 44 asmenims, patiriantiems krizes ir turintiems traumuojančių emocinių išgyvenimų bei asmenims (šeimoms), auginančioms įvairių elgesio, emocijų, raidos sutrikimų, taip pat negalią turinčius vaikus. 59 asmenys dalyvavo 7 grupiniuose užsiėmimuose: savitarpio pagalbos grupių užsiėmimuose, grupiniuose užsiėmimuose tėvams ir vaikams, stovykloje.

Projekto veiklos padėjo socialiai pažeidžiamiems asmenims lavinti socialinius ir bendravimo įgūdžius, atitraukti juos nuo neigiamos socialinės aplinkos, atsikratyti traumuojančių emocinių išgyvenimų ir priklausomybių, spręsti iškilusias problemas, įveikti krizes bei vienišumą, atgauti savivertę ,ugdytis savarankiškumą ir atsakomybę, geriau pažinti save ir valdyti emocijas bei prisidėjo prie savarankiškos ir konstruktyviai funkcionuojančios šeimos kūrimo.

 

Projektas finansuojamas iš SADM lėšų.

Projekto finansavimo suma: 9000 Eur.

Straipsnių apie projektą nuorodos:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wE5a1uzR1vhFVoqoLEAU1K6tz7PY8UVQ21RsWhctkKSEjKMZbDsc3R7Aam7ML4tl&id=100088191637085


https://www.telsiucaritas.lt/post/%C5%A1eim%C5%B3-gerov%C4%97s-projektas-tel%C5%A1i%C5%B3-vyskupijoje

318627425_589274782928329_3571149123818395789_n.jpeg
319697105_1282834932505049_1115331727876911960_n.jpeg

Dvasinis savanorių ugdymas, bendradarbiavimo stiprinimas ir organizacijos veiklos plėtra

 

Projekto vykdymo laikotarpis: 2023-07-01 2023-12-31
Projekto tikslas: ugdyti savanorių dvasinį augimą, skatinti tarpusavio ryšius ir organizacijos plėtrą.


Projekto uždaviniai:
1.Gilinti Caritas savanorių tikėjimą ir skatinti dvasinį augimą.
2. Dalintis gerąja patirtimi ir plėtoti tarpusavio ryšius tarp parapijų Caritas.
3.Skatinti naujų padalinių kūrimąsi.
4.Spręsti vyresnio amžiaus žmonių užimtumo problemas.
5.Plėtoti draugystės ryšius tarp karo pabėgėlių ir vietinių gyventojų.
6.Padėti karo pabėgėliams integruotis į bendruomenės gyvenimą.
7.Konsultuoti ir informuoti senjorus ir Ukrainos karo pabėgėlius.

Projekto veiklos:
1.Organizuoti Caritas dienos renginius Žemaičių Kalvarijos atlaiduose.
2.Surengti pasidalijimo gerąja patirtimi susitikimus-konsultacijas parapijose-naujuose Caritas padaliniuose.

3.Surengti susitikimą su dekanato kunigais ir Caritas koordinatoriais mažesniame dekanate.

4. Įkurti senjorų bendrystės centrą ,, Saulėtoji užuovėja “.
5.Organizuoti Bendrystės centro lankytojų ir Ukrainos karo pabėgėlių susitikimus.
6.Rengti užsiėmimus (kūrybinius užsiėmimus, paskaitas, susitikimus, konsultacijas, išvykas) senjorams.

Projektas finansuojamas LKRŠ ir Telšių vyskupijos Carito lėšomis.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=302120906070962&id=100088191637085 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=279859861630400&id=100088191637085 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=222591134023940&id=100088191637085

download.png

Organizacijos Telšių vyskupijos Caritas institucinis stiprinimas ir plėtra.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-04-01   2023-12-31

 Projekto tikslas :sustiprinti Telšių vyskupijos Caritas organizaciją, ugdyti savanorių kompetencijas , gerinti savanoriškos veiklos organizavimą, bendradarbiavimą  su kitomis NVO ir savivaldybių institucijomis.

Projekto uždaviniai:

1.Ugdyti savanorių kompetencijas ir įgūdžius, teikiamų paslaugų kokybę

2.Ugdyti savanoriškos veiklos organizavimo ir koordinavimo įgūdžius, skatinti organizacijos plėtrą ir augimą

3. Sustiprinti bendradarbiavimą tarp Caritas ir NVO bei savivaldybės institucijų

4. Informuoti visuomenę apie Telšių vyskupijos Caritas veiklas, gerinti organizacijos įvaizdį ir žinomumą,pritraukti naujų savanorių ir rėmėjų, jautrinti visuomenę.

 Projekto veiklos:

1.Mokymai skirti stiprinti turimas kompetencijas, gebėjimus ir žinias, reikalingas organizuoti, įgyvendinti ir plėtoti savanoriškos veiklos galimybes;

2.Konsultacijos skirtos sustiprinti savanoriškos veiklos vadybą ir savanorių kompetencijas pagal individualius Caritas skyrių poreikius;

3.Apskrito stalo susitikimas savivaldybėje, siekiant pastiprinti tiek Caritas institucinius gebėjimus, tiek tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes.

4.TVC veiklos viešinimas spaudoje, socialiniuose tinkluose ir internetinėse svetainėse: informuoti visuomenę apie organizacijosveiklas, gerinti organizacijos įvaizdį ir žinomumą,pritraukti naujų savanorių ir rėmėjų, jautrinti visuomenę.

5. Išvykstamieji mokymai skirti stiprinti bendradarbiavimą tarp NVO, perimti gerąją patirtį, pagerinti savanorių kompetencijas.

 

Projektas finansuojamas iš SADM lėšų.

Projekto finansavimo suma:18 200 Eur.

Projekto rezultatai:

Projekto veiklose sudalyvavo 208 asm. Buvo suorganizuoti 4 mokymai Palangoje, Telšiuose (2) ir Vilniuje  ir 2 konsultacijos Tauragėje ir Klaipėdoje savanoriškos veiklos kompetencijų gerinimui; 1 mokymai Telšiuose ir 2 konsultacijos Šilutėje ir Pagėgiuose savanoriškos veiklos organizavimui gerinti, įvyko apskrito stalo susitikimas Mažeikiuose. Visos projekto veiklos buvo viešinamos TVC fb, publikuoti 2 straipsniai vietinėje spaudoje, 8 straipsniai internetinėje svetainėje. Viešinimo veiklos  pagerino Telšių vyskupijos Caritas įvaizdį ir žinomumą visuomenėje bei padėjo pritraukti naujų savanorių ir rėmėjų.  Mokymai ir konsultacijos pagerino savanorių kompetencijas ir įgūdžius, teikiant pagalbą socialiai pažeidžiamiems asmenims, savanoriškos veiklos organizavimo kokybę, dalijimąsi gerąja patirtim, tarpusavio bendradarbiavimą bendradarbiavimą su kitomis NVO ir savivaldybės institucijomis, siekiant teikti efektyvesnę pagalbą skurdo situacijoje atsidūrusiems asmenims.

 Straipsnių nuorodos:
https://www.telsiucaritas.lt/post/caritas-stovykloje-laikas-bendrystei-ir-susitikimams
https://www.telsiucaritas.lt/post/mokymai-sustiprino-savanori%C5%B3-komandin%C4%99-dvasi%C4%85
https://www.telsiucaritas.lt/post/bendravimas-su-socialiai-pa%C5%BEeid%C5%BEiamais-%C5%BEmon%C4%97mis-pagrindin%C4%97-mokym%C5%B3-klaip%C4%97doje-ir-taurag%C4%97je-tema
https://www.telsiucaritas.lt/post/tel%C5%A1i%C5%B3-vyskupijos-caritas-savanoriai-lank%C4%97si-vilniuje

Įrašai feisbuke:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=271338069149246&id=100088191637085
ttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=252543647695355&id=100088191637085
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=253067560976297&id=100088191637085
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=253550444261342&id=100088191637085

368315918_252543871028666_1218404523488925167_n.jpeg
download.jpeg

 Socialinė ir psichologinė pagalba šeimoms (asmenims), išgyvenantiems krizę  ir  šeimoms (asmenims), auginančioms įvairių sutrikimų turinčius vaikus

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:   2023-01-01      2023-12-31

Projekto tikslas : Savarankiškos ir konstruktyvios šeimos ugdymas

Tikslinės grupės:

1. Šeimos (asmenys), auginantys įvairių elgesio, raidos, emocijų sutrikimų turinčius vaikus.

2. Asmenys (šeimos) , patiriantys traumuojančių išgyvenimų ir išgyvenantys krizes.

 

Projekto uždaviniai:

1. Organizuoti individualias socialinio darbuotojo bei psichologo konsultacijas šeimoms(asmenims) auginančioms emocijų, elgesio, raidos sutrikimų ir negalią turinčius vaikus- tėvams ir vaikams, padėti rasti problemų sprendimų būdus.

2. Organizuoti individualias socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijas šeimoms (asmenims), išgyvenantiems krizę ir patiriantiems tarumuojančių emocinių išgyvenimų , padėti įveikti krizes.

3. Per sveikatos psichologo vedamus užsiėmimus vaikams ir tėvams suteikti žinių, akcentuojačių šeimos humaniškų santykių svarbą, kaip darnios šeimos pagrindą.

4. Individualių psichologo ir socialinio darbuotojo vedamų užsiėmimų metu padėti asmenims( šeimoms )atpažinti savo, kaip asmens gerąsias sąvybes ir mokytis jas puoselėti, stiprinti savivertės jausmą ir formuoti dorovinių vertybių pagrindą.

5. Mokyti priklausomybes patiriančius asmenis atpažinti ir sugebėti valdyti priklausomybės ligos simptomus.

6. Stiprinti motyvaciją blaiviam gyvenimui per grupinius užsiėmimus bei savanorystę.

 7. Grupiniuose susitikimuose skatinti ir mokyti dalintis išgyvenimais,liudijimais, pozityvia patirtimi.

Projekto veiklos:

1.Psichologo ar socialinio darbuotojo konsultacijos asmenims, patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų (netektis, skyrybos ir kt.), taip pat jų šeimoms. Konsultacijų tikslas-padėti  įveikti krizes, spręsti iškilusias problemas, kovoti su priklausomybėmis ir atsikratyti traumuojančių emocinių išgyvenimų, geriau pažinti save ir valdyti emocijas, pagerinti socialinius įgūdžius ir formuoti dorovines vertybes.

2.Grupiniai užsiėmimai

2.1. Grupiniai užsiėmimai su soc.darbuotoja arba psichologe savitarpio pagalbos grupėse skirti padėti krizes patiriantiems ir traumuojančių išgyvenimų turintiems asmenims lavinti socialinius ir bendravimo įgūdžius, įveikti vienišumą, atgauti savivertę.

2.2 .Grupinis užsiėmimas su psichologe tėvams, auginantiems įvairių sutrikimų turinčius vaikus,  skirtas pagerinti vaikų auklėjimo, tėvystės ir bendravimo įgūdžius.

2.3. Grupinis užsiėmimas vaikams su psichologe skirtas geriau pažinti save ir valdyti emocijas.

2.4. Dalyvavimas  stovykloje skirtas pagerinti vaikų iš socialiai pažeidžiamų šeimų tarpusavio bendravimo, socialinius bei savarankiškumo įgūdžius, jų savivertę, padėti formuotis dorovinėms vertybėms.

3. Konsultacijos šeimoms (asmenims), auginančioms (-tiems) įvairių elgesio, emocijų, raidos sutrikimų, taip pat negalią turinčius vaikus   skirtos  pagerinti socialinius ir bendravimo įgūdžius, tėvystės, vaikų auklėjimo, socialinius bei savarankiškumo, įgūdžius, pagerinti  jų savivertę, atsakomybę, integraciją į visuomenę.

 Projektas finansuojamas iš SADM lėšų.

Projekto finansavimo lėšos : 9000 Eur.

Projekto rezultatai:

Suteiktos 64 socialinio darbuotojo  ir psichologo konsultacijos 21 asm.-išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų, taip pat jų šeimoms.

Suteiktos 38 socialinio darbuotojo  ir psichologo konsultacijos 13 asm.-tėvams ir vaikams- šeimoms, auginančioms įvairių elgesio, emocijų, raidos sutrikimų, taip pat negalią turinčius vaikus.

Suorganizuotos dvi savitarpio pagalbos grupės traumuojančių emocinių išgyvenimų turintiems asmenims, įvyko keturi grupiniai susitikimai. Suorganizuotas vienas grupinis užsiėmimas tėvams ir vienas grupinis užsiėmimas vaikams. 10 vaikų  iš socialiai pažeidžiamų šeimų  dalyvavo vasaros stovykloje Poežerėje. Grupinėse veiklose dalyvavo 47 asm.

Projekto veiklos padėjo socialiai pažeidžiamiems asmenims lavinti socialinius ir bendravimo įgūdžius, atitraukti juos nuo neigiamos socialinės aplinkos, atsikratyti traumuojančių emocinių išgyvenimų ir priklausomybių, spręsti iškilusias problemas, įveikti krizes bei vienišumą, atgauti savivertę ,ugdytis savarankiškumą ir atsakomybę, geriau pažinti save ir valdyti emocijas bei prisidėjo prie savarankiškos ir konstruktyviai funkcionuojančios šeimos kūrimo.

Straipsniai ir nuorodos:

https://www.telsiucaritas.lt/post/%C5%A1eim%C5%B3-gerov%C4%97s-projektas-net-dviejuose-miestuose

ttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02G7nxwQrwCKWk8qrRWbTpD8ZXXJq84MoNe4thNPTbVrpY2szkJQASTLyiukRxgJuHl&id=100088191637085

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0bydgrAx69CNdti8wb6t9BujexxvGefvsJddhW6ojEDD9mzcg7acmuVHMxyf3Hzzql&id=100088191637085

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=562758982561452&id=100064820645491

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid033ZFYnC8EcLqa14c4kYTHRF1yAEcZZCWN5uGCVwtkPNXTU7xrAewYJ1UG4zVA4jddl&id=100088191637085

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=554133383424012&id=100064820645491

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=542518691252148&id=100064820645491

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=556854483151902&id=100064820645491

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid033xjRX12t3qvUJKwtmxtNfUUiZSsZPUza2kBqx3eJdPiJq3kmKNtYVgUNTdgVEGM2l&id=100064820645491

https://www.facebook.com/100064820645491/posts/631134069057276/?d=n

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=627737839396899&id=100064820645491

337399887_591263256247168_8315660402411236116_n.jpeg
351454290_184899971195606_3548052171885004172_n.jpeg
bottom of page